Prefabricats de Formigó i Ferro – Pedra Natural i Artificial

ACO Canals i sistemes de drenatge.
ARMANGUE GRUP Armadures, ferralles, corrugat, malla i zunchos.
CIRTPIEDRA Pedra Natural.
COMERCIAL HEMO Placa Naturvex de fibrociment.
DISPIEDRA Pedra Natural.
HAURATON Canals per drenatge de superfícies.
LOMAR PREFABRICATS Prefabricats de formigó.
OXIPIEDRA Pedra Natural.
PREFRAGA Prefabricats de formigó.
ROAR Prefabricats de formigó.
SAS Prefabricats de formigó.
TERCOCER Productes de fang, pedra i malla.
TUBERIAS PALAU Prefabricats de formigó.
ULMA HORMIGON POLIMERO Prefabricats de formigó polimero.
VERNI·PRENS Gelosies, balustres, blocs caravista, mobiliari urbà.
PREFABRICATS TORRE-FOIX Tancaments, forjats, àrids, obra civil etc.
PREFABRICATS DE LA SELVA Prefabricats de formigó (Blocs, Bigues, Bovedilles…) i àrids.