Prefabricats de Formigó i Ferro – Pedra Natural i Artificial

ACO Canals i sistemes de drenatge.
ARMANGUE GRUP Armadures, ferralles, corrugat, malla i zunchos.
CIRTPIEDRA Pedra Natural.
COMERCIAL HEMO Placa Naturvex de fibrociment.
DISPIEDRA Pedra Natural.
ECOPIEDRA Recobriments en pedra i decoració de façanes interiors i exteriors.
HAURATON Canals per drenatge de superfícies.
LOMAR PREFABRICATS Prefabricats de formigó.
OXIPIEDRA Pedra Natural.
PREFRAGA Prefabricats de formigó.
ROAR Prefabricats de formigó.
SAS Prefabricats de formigó.
SUBEROLITA Prefabricats de formigó.
TERCOCER Productes de fang, pedra i malla.
TUBERIAS PALAU Prefabricats de formigó.
ULMA HORMIGON POLIMERO Prefabricats de formigó polimero.
VERNI·PRENS Gelosies, balustres, blocs caravista, mobiliari urbà.
BIGUETES RABELL Pref. Formigó (biguetes i tot el relacionat a forjats unidireccionals).
MANXA FERROS Armadures, ferralles, corrugat, malla i zunchos.
PREFABRICATS TORRE-FOIX Tancaments, forjats, àrids, obra civil etc.